FANDOM


Stamina

進入主線關卡鬥技場裡的特殊關卡都會消耗不同數值的體力。每五分鐘會回復一體力。 每完成一章主線關卡,體力都會全部回復,並提升一定的體力上限。可以在商店使用一個能量來回滿體力。

章節體力上限
已完成的章節 增加的體力上限 總體力
開始 - 20
1 +2 22
2 +3 25
3 +3 28
4 +3 31
5 +2 33
6 +3 36
7 +3 39
8 +3 42
9 +2 44
10 +3 47
11 +3 50
12 +3 53
13 +2 55
14 +3 58
15 +3 61
16 +3 64
17 +2 66
18 +3 69
19 +3 72
20 +3 75
21 +2 77
22 +3 80
23 +3 83
24 +3 86
25 +2 88
26 +3 91
27 +3 94
28 +3 97
29 +3 100
30 +2 102
31 +3 105
32 +3 108
33 +2 110